Nepravdy o zdravotnom poistení pre SZČO

Všetky samostatne zárobkovo činné osoby musia venovať pozornosť plateniu zdravotného poistenia, neplnenie zákonnej povinnosti je sankcionované a zdravotné poisťovne následne vymáhajú nielen dlžné poistné, ale aj penále.

Zdravotné poistenie je pre SZČO vykonávajúce hlavnú samostatnú zárobkovú činnosť povinnou daňou, pozrime sa na vybrané omyly spojené s platbou zdravotného poistenia.

Možno sa odhlásiť z verejného zdravotného poistenia
Zmeniť poisťovňu je možné len od 1. januára
Odlišný výpočet u jednotlivých zdravotných poisťovní
Zdravotné poistenie môže byť nulové ako daň z príjmu
Platba zdravotného poistenia je zastropovaná
Dlžné poistné môže byť odpustené
Pri doplatení poistného sa penále automaticky odpustí
Nepravdy o zdravotnom poistení pre SZČO

Zdroj: Shutterstock

Možno sa odhlásiť z verejného zdravotného poistenia
Všetci občania s trvalým pobytom v SR musia byť poistení u niektorej zo zdravotných poisťovní pôsobiacich na trhu a byť teda zúčastnení v systéme verejného zdravotného poistenia. SZČO sa teda nemôžu rozhodnúť, či zdravotné poistenie platiť alebo nie. Inštitút povinného verejného zdravotného poistenia nemožno v žiadnom prípade nahradiť žiadnou účasťou na komerčnom poistení.

Zmeniť poisťovňu je možné len od 1. januára
Jedným zo základných práv všetkých poistencov je možnosť výberu zdravotnej poisťovne, pričom je možné raz za 12 kalendárnych mesiacov zdravotnú poisťovňu zmeniť. Termíny pre zmenu zdravotnej poisťovne sú od 1. januára a od 1. júla. SZČO vypĺňajú prehľady za kalendárny rok, to však neznamená, že môžu zdravotnú poisťovňu zmeniť vždy iba od 1. januára. Pokiaľ SZČO zmení zdravotnú poisťovňu od 1. júla, potom musí za tento kalendárny rok vyplniť dva prehľady – jeden pre starú a druhý pre novú zdravotnú poisťovňu.

Odlišný výpočet u jednotlivých zdravotných poisťovní
Sadzba zdravotného poistenia je 13,5 % z vymeriavacieho základu. Výpočet zdravotného poistenia majú samostatne zárobkovo činné osoby rovnaký u všetkých zdravotných poisťovní. Zmenou zdravotnej poisťovne nemožno ušetriť na zdravotnom poistení. Zdravotné poisťovne si môžu konkurovať inými službami pre poistencov, sadzbami zdravotného poistenia však nie.

Zdravotné poistenie môže byť nulové ako daň z príjmu
Pri výkone hlavnej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť zdravotné poistenie za príslušný kalendárny rok vypočítané vždy aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu. Aj keď má SZČO nízky hrubý zisk alebo je dokonca v strate, tak musí zaplatiť zdravotné poistenie aspoň v minimálnej výške. Za celý kalendárny rok 2021 činí minimálne zdravotné poistenie pri výkone hlavnej samostatnej zárobkovej činnosti 28 708 Kč. Pri výkone hlavnej samostatnej zárobkovej činnosti nemôže byť zdravotné poistenie nulové, ako sa to môže stať pri výpočte dane z príjmu fyzických osôb.

Pri výkone vedľajšej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. počas štúdia, v penzii alebo pri zamestnaní) nemusí byť dodržaný minimálny vymeriavací základ, ako je tomu pri výkone hlavnej samostatnej zárobkovej činnosti. Aj pri hrubom zisku v jednotkách tisíc korún sa však musí zdravotné poistenie platiť, nie je žiadny limit pre neplatenie ako je to pri výpočte sociálneho poistenia pri vedľajšej činnosti. Napr. pri zisku 20 000 Sk pri výkone vedľajšej samostatnej zárobkovej činnosti činí ročné zdravotné poistenie 1 350 Sk (20 000 Sk x 50 % x 13,5 %).

Čítajte tiež: Zdravotné poistenie je často vyššia ako daň z príjmov, ako to?

Platba zdravotného poistenia je zastropovaná
Pri výpočte zdravotného poistenia, nie je oproti výpočtu sociálnemu poisteniu, stanovený žiadny strop. Zdravotné poistenie sa teda platí z akéhokoľvek vysokého vymeriavacieho základu. Pri veľmi vysokom zisku tak zaplatí SZČO viac na zdravotnom poistení ako na sociálnom poistení, hoci sadzba sociálneho poistenia je vyššia.

Dlžné poistné môže byť odpustené
Či už sa SZČO nachádza v akejkoľvek finančnej, životnej alebo rodinnej situácii, tak im nemôže byť odpustené zdravotné poistenie. Výnimkou bola situácia za mesiace marec až august roku 2020, kedy z dôvodu epidémie koronaviru bolo pri výkone hlavnej samostatnej zárobkovej činnosti odpustené poistné zodpovedajúce minimálnym platbám. Táto situácia však v minulosti predtým nikdy nenastala. Individuálne teda nemôže byť zdravotné poistenie osobám samostatne zárobkovo činným odpustené.

Pri doplatení poistného sa penále automaticky odpustí
Z rôznych finančných dôvodov neplatia v praxi niektoré samostatne zárobkovo činné osoby poistné na verejnom zdravotnom poistení riadne a včas. V takýchto prípadoch je im predpísané penále. Pri doplatení dlžného poistného a podaní odôvodnenej žiadosti o odpustenie penále v zákonnej lehote môže byť následne penále odpustené alebo znížené. Na odpustenie alebo zníženie penále však nie je žiadny zákonný nárok.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram