Sobota, 20 července, 2024
- REKLAMA -magazín

Kto môže uplatniť zľavu na študenta v daňovom priznaní za rok 2021?

Študujete a pri práci si privyrábate? Kedy ako pracujúci študent musíte odovzdať daňové priznanie? A dokedy je možné uplatniť daňovú zľavu na študenta a za akých okolností?

Pokiaľ je študent zamestnanec alebo brigádnik a u zamestnávateľa podpísal ružový formulár vyhlásenie daňovníka k dani, môže mesačne čerpať daňové zľavy, na ktoré má nárok a prípadne aj daňové zvýhodnenia na deti alebo daňový bonus. Pokiaľ je študujúca osoba SZČO, tieto zľavy neuplatňuje mesačne, ale raz ročne v daňovom priznaní.

Kedy musí študent odovzdať daňové priznanie?
Samostatne zárobková činnosť u študenta
Daňová zľava na študenta
Koľko je zľava na študenta?
Ako na zľavu, keď som mal status študenta len po časť roka?
Uplatnenie zľavy len po časť roka a daňové priznanie
Kedy musí študent odovzdať daňové priznanie?
Študenti sú povinní podať daňové priznanie, ak podnikajú, majú príjmy plynúce z dvoch a viac zamestnaní súbežne (pri DPP a DPČ nad limitné sumy), z prenájmu a kapitálového majetku za predpokladu, že daň nie je zrazená zvláštnou sadzbou dane priamo u platiteľa.

Zdaniť sa navyše musí aj príležitostný príjem nad 30 000 Sk. Tým je na účely daní myslený napr. predaj ovocia a zeleniny z vlastnej záhrady alebo chov včiel. Tu je však limitom 500 Sk na jedno včelstvo s tým, že kompletný počet včelstiev nesmie presiahnuť 60.

Daňová zľava na študenta: kto uplatní, vyššie, ako na to
Zdroj: Shutterstock

Samostatne zárobková činnosť u študenta
Pokiaľ si privyrábate pri štúdiu ako SZČO podnikaním, je vaša samostatne zárobková činnosť hodnotená na účely poistenia ako činnosť vedľajšia. A aj keď za osoby so statusom študenta odvádza poistné na zdravotné poistenie štát, tí podnikajúci ho budú odvádzať aj zo zárobkovej činnosti, a to pri vedľajšej činnosti vždy zo skutočne dosiahnutého zisku. Nemusia teda platiť minimálne zálohy, ktoré sú stanovené pre hlavnú činnosť. Sociálne poistenie sa do limitu, ktorým bola pre rok 2021 čiastka 85 058 Kč (v roku 2022 činí limit 93 387 Kč), neplatí vôbec.

Doba strávená štúdiom na strednej i vysokej škole sa u dnešných študentov nehodnotí ako náhradná doba poistenia pre nárok na starobný dôchodok.

Daňová zľava na študenta
Zľava na študenta je definovaná v § 35ba ods. 1 písm. f) zákona o daniach z príjmov č. 586/1992 Zb.

Daňovú zľavu na študenta môžu v rámci daní uplatniť osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, a to najdlhšie do 26 rokov veku. Výnimku tvoria tí, ktorí najprv študujú prezenčnú formu štúdia v doktorandskom študijnom programe, ktorý poskytuje vysokoškolské vzdelanie. Tí môžu daňovú zľavy na študenta uplatňovať v zamestnaní, na brigáde alebo v podnikaní do 28 rokov veku.

Koľko je zľava na študenta?
Ročná zľava na študenta činí 4 020 Kč. V daňovom priznaní ju môžete využiť v 5. oddiele ako položku 69. Študenti v zamestnaní či pri práci na DPP alebo DPČ ju môžu čerpať aj mesačne. Daňová povinnosť sa im každý mesiac zníži o 335 Kč.

Zamestnanci, podnikatelia i brigádnici však navyše môžu využiť aj základnú daňovú zľavu na poplatníka, ktorá v roku 2021 predstavovala mesačne 2 320 Sk, ročne potom 27 840 Sk.

V roku 2022 potom opäť došlo k zvýšeniu daňovej zľavy na daňovníka o 3 000 Sk a činí teda mesačne 2 570 Sk, ročne potom 30 840 Sk.

Najnovšie články

Dalšie články autora