Ako veľmi ovplyvňuje doba poistenia dôchodok?

Získaná doba poistenia ovplyvňuje dôchodkové nároky viac ako si väčšina žiadateľov o starobný dôchodok myslí. Pozrime sa v niekoľkých praktických príkladoch, ako veľmi je získaná doba poistenia dôležitá.

Mesačná čiastka starobného dôchodku závisí nielen od výšky rozhodných príjmov, ale aj od získanej doby poistenia. Do doby poistenia sa započítavajú nielen odpracované roky, ale aj tzv. náhradné doby poistenia (napr. starostlivosť o deti do 4 rokov, štúdium pred rokom 2010 v zákonnom rozsahu, evidencia na úrade práce v zákonnom rozsahu). Pozrime sa v niekoľkých príkladoch, aký veľký vplyv má získaná doba poistenia na priznanie dôchodku a mesačnú sumu starobného dôchodku.

Príklad 1) Nedostatočná doba poistenia
Príklad 2) Neukončenie ďalšieho roku poistenia
Príklad 3) Odpracovaných viac rokov a nižšia doba poistenia
Príklad 4) Dve zamestnania a hodnotenie doby poistenia
Príklad 5) Rok poistenia navyše a vyšší dôchodok o 354 Kč
Príklad 6) Rok presluhovania = 4 roky poistenia
Ako veľmi ovplyvňuje doba poistenia dôchodok?

Zdroj: Shutterstock

Príklad 1) Nedostatočná doba poistenia
Pán Jozef dosiahne v júni 2022 riadny dôchodkový vek, ale získal dobu poistenia iba v rozsahu 34 rokov. Na priznanie starobného dôchodku je pritom nutné získať dobu poistenia v rozsahu minimálne 35 rokov. Pán Jozef však spĺňa zákonné podmienky pre spätné dopoistenie potrebnej doby formou dobrovoľného dôchodkového poistenia.
Dobu poistenia by si mali teda budúci žiadatelia o starobný dôchodok strážiť v dostatočnom predstihu.

Čítajte tiež: Na koho prekvapivo čaká nízky dôchodok?

Príklad 2) Neukončenie ďalšieho roku poistenia
Pani Markéta získala dobu poistenia v rozsahu 44 rokov a 352 dní. Pri výpočte starobného dôchodku sa teda bude pani Markéte počítať doba poistenia v rozsahu 44 rokov, pretože sa počítajú iba celé ukončené roky poistenia.
Každý rok poistenie pritom zohráva pri výpočte dôchodku veľkú úlohu. Žiadatelia o starobný dôchodok, ktorým na získanie ďalšieho roku poistenia chýba niekoľko málo dní, by teda mali ukončiť ďalší rok poistenia.

Príklad 3) Odpracovaných viac rokov a nižšia doba poistenia
Pani Kateřina odpracovala 38 rokov a formou náhradných dôb poistenia získala iba 6 rokov. Pre výpočet starobného dôchodku sa bude teda pani Kataríne počítať 44 rokov. Pani Monika odpracovala „len“ 25 rokov a ďalších 20 rokov získala pani Monika formou náhradných dôb poistenia.
Hoci pani Monika odvádzala zo svojho príjmu sociálne poistenie o 13 rokov menej, tak pri výpočte starobného dôchodku sa jej bude hodnotiť doba poistenia v rozsahu 45 rokov, teda o rok viac ako pani Kataríne.

Príklad 4) Dve zamestnania a hodnotenie doby poistenia
Zamestnanec Lukáš pracuje súčasne na skrátený úväzok pre zamestnávateľov X a zamestnávateľov Y. Z oboch hrubých miezd odvádza pán Lukáš sociálne poistenie.
Do doby poistenia sa však takto odpracovaný rok hodnotí ako jeden rok a nie ako dva. Žiadne obdobie sa nemôže do doby poistenia počítať dvakrát.

Čítajte tiež: Dôchodok v 60 rokoch? Zlé finančné rozhodnutie?

Príklad 5) Rok poistenia navyše a vyšší dôchodok o 354 Kč
Pán Michal má osobný vymeriavací základ (priemernú hrubú mzdu za odpracované roky) vo výške 42 000 Sk. Pán Michal získal dobu poistenia v rozsahu 44 rokov. Koncom marca odíde pán Michal do riadneho starobného dôchodku.
Mesačný starobný dôchodok bude mať vo výške 19 470 Sk. Ak by však pán Michal získal dobu poistenia v rozsahu 45 rokov, potom by mal mesačný starobný dôchodok 19 824 Sk.

Tip: Vypočítajte si výšku dôchodku

Príklad 6) Rok presluhovania = 4 roky poistenia
Pán Martin nechce odísť do starobného dôchodku ku dňu dosiahnutia riadneho dôchodkového veku, ale chce pracovať na percentá, aby mal následne starobný dôchodok vyšší. Každý získaný rok poistenia sa započítava pri výpočte starobného dôchodku ako 1,5 % z výpočtového základu (redukovaného osobného vymeriavacieho základu).
Pán Martin bude mať z dôvodu presluhovania zápočet vyšší. Za každých odpracovaných 90 kalendárnych dní navyše sa zvyšuje zápočet o 1,5 %. Ak pán Martin skutočne odpracuje celý rok, potom získa vyšší zápočet o 6 %, čo pritom zodpovedá jednému odpracovanému roku pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram